ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

การวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นหลวงพระบาง ภูท้าว ภูนาง เพื่อหาความสัมพันธ์อนุภาคนิทานลาวไทย

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<

โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>