ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

การจัดทำแผนและรายงานผล


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดทำแผนและรายงานผล

แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนปฏิบัติงานประจำปี
รายงานประจำปี

รายงานประจำปี  2566

 

การบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2566

รายงานความเสี่ยง

รายงานความเสี่ยงปี 2566

ควบคุมภายใน

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

  • รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2566

รายงานความผาสุกของบุคลากร

  • รายงานความผาสุกของบุคลากรปี 2566