29.4 C
Khonkaen
Monday, March 8, 2021
head-article

บทสัมภาษณ์พิเศษ : “หมอลำจินตนา ปากไฟ” กับวัฒนธรรมสัมพันธ์ในช่วงวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>> คลิกอ่านได้ที่นี่ << โดย : นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : วัฒนธรรมสัมพันธ์ : ปรับปรนมรดกแห่งความดีงาม วิถีแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

>> คลิกอ่านได้ที่นี่ << โดย : นายโชคชัย คำจันทา นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : กว่าจะมาเป็น “โฮมดิน”

>> คลิกอ่านได้ที่นี่ << โดย : นายเทพนิมิต วงนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา

บทความ : พลวัตหมอลำอีสานในยุคโควิด-19 (COVID-19)

>> คลิกอ่านได้ที่นี่ << โดย: นายกฤษณากร มะเสนา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความ: อนุรักษ์สืบสานศิลปินมรดกอีสาน:ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

>> คลิกอ่านได้ที่นี่ << โดย: นางสาวศศิพรรณ พระมะโส นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม