วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บูรณาการองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน สร้างสรรค์สู่สากล


พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และแผยแพร่โครงการ/กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา
สนับสนุนการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานและ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สร้างความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้


ค่านิยม

Culture อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

Action ดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

Cooperation สร้างเครือข่ายจากการประสานงานกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์

Knowledge มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

Know How มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Unity การทำงานเป็นทีม


สมรรถนะหลัก

ศูนย์วัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน