ผู้บริหาร

อ.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย
ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ดร.นิตยา ป้องกันภัย
ผู้บริหาร, รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา
ที่ปรึกษา, ผู้บริหาร
ที่ปรึกษาด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม