บุคลากร

กลุ่มภารกิจบริหาร
นางสาวศิริมุกดา โพธิ
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานพัสดุ
นายไกรฤกษ แพงมา
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานอาคารสถานที่
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานโสตทัศนศึกษา
นายณรงค์ชัย บุญประคม
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานยานพาหนะ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายวรศักดิ์ วรยศ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์
นายวิทยา วุฒิไธสง
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานหอศิลปวัฒนธรรม
นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานศูนย์ข้อมูลลาว
นางสาวคณิตตา คลังทอง
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยวัฒนธรรม และประกันคุณภาพ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
นางสาวนันทิดา เสือปู่
กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
นางสาวบุษกร ทองบิด
กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
นางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย
กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
นายกิตติพงษ์ จำรูญ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์