เจาะถึงแก่น คุยถึงแกนพุทธศาสน์ ในเสวนาออนไลน์ “พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ (New Normal)”

0
129

เสวนาออนไลน์ “พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ (New Normal)”
โดย ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และพระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร),ดร.ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
คลิก >> https://youtu.be/npjOPGGDc3o

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code