เชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

0
1367

>> คลิกดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ <<

>>ประกาศขยายเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์<<

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ดังนี้

 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษา
 • ประเภทการประกวด
  1. ประเภทนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสถาบัน
  2. ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และภูมิลำเนา
 • หลักเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบครบดังนี้
  1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นตรา “KKU Transformation” ซึ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกและห้ามนำตราพระธาตุพนมมาดัดแปลง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best place to work)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

3.2 ตัวสีที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ โทนสีหลักของแบรนด์ โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้ผู้สัมผัสได้รับความประทับใจในความโดดเด่น เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดค่าสีให้เรียบร้อย
3.3 ตัวสัญลักษณ์จะต้องประกอบไปด้วยกราฟิกด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ให้ครบทุกด้าน

 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์
  1. อาจารย์กิตติสันต์ ศรีรักษา ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ เปล่งดีสกุล กรรมการ
  3. อาจารย์ปิยนัส สุดี กรรมการ
  4. อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก กรรมการและเลขานุการ
 • เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  5.1 ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (40 คะแนน)
  5.2 การสื่อความหมายของผลงาน จะต้องมีองค์ประกอบของชิ้นงานตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน โดยต้องตั้งชื่อผลงาน แนวคิด และ ความหมายในการออกแบบ (30 คะแนน)
  5.3 ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน (30 คะแนน)
  การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริง
 • รางวัลในการประกวด
  ประเภท นักศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
  ประเภท บุคคลทั่วไป
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
  ส่งชุดผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด A3 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI, .PSD และ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และส่งแนบไฟล์นำเสนอใส่ thumb drive หรือส่งไฟล์มาทาง E-mail

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยส่งผลงานไปที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 E-mail kittju@kku.ac.th โดยใส่หัวข้อทาง E-mail ว่า “ส่งผลงานประกวดสัญลักษณ์ มข.” โดยมี นายกิตติพงษ์ จำรูญ โทร. 081-9121405 เป็นผู้ประสานงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code