ร่วมสนุกประกวดภาพเซลฟี่ของคุณในชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอีสาน นุ่งซิ่น ในงาน “บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

1
494

ร่วมสนุกถ่ายภาพเซลฟี่ของคุณในชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอีสาน นุ่งซิ่น ในงาน “บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” พร้อมบรรยายภาพในคอนเซปต์ “ม่วนซื่นบุญเดือน 5” แล้วโพสต์ลงใน Facebook ติดแฮชแท็ก #บุญเดือน5kku ภาพที่มียอด Like มากที่สุด 3 อันดับแรกลุ้นรับของรางวัล

 

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ในงาน “บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

สถานที่ร่วมกิจกรรม
พุทธศิลป์สถาน และริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษา

วิธีการร่วมกิจกรรม
     1. ถ่ายภาพเซลฟี่ของคุณในชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอีสาน นุ่งซิ่น ภายในงาน “บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 โดยรูปแบบการถ่ายภาพเป็นภาพเซลฟี่ สามารถถ่ายภาพเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะได้
2. โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่เพื่อร่วมกิจกรรมในบัญชี Facebook ของท่าน พร้อมใส่ Hashtag #บุญเดือน5kku พร้อมบรรยายภาพในคอนเซปต์ “ม่วนซื่นบุญเดือน 5” ตั้งค่าบัญชีและโพสต์ Facebook ให้เป็นสาธารณะ (Public) ในทุกภาพ
3. จำกัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านต่อ 1 สิทธิในการได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีรูปที่ได้รับยอด Like สูงสุดมากกว่า 1 ภาพ จะได้รับรางวัลรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าเพียงรางวัลเดียว และถ้าหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีรูปที่ได้รับยอด Like เท่ากัน ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปภาพที่มีเหตุผลที่คำบรรยายภาพโดดเด่นมากที่สุด
4. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของรูปภาพที่นำมาโพสต์เท่านั้น หากมีการโต้แย้งสิทธิในความเป็นเจ้าของของรูปภาพที่ใช้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรูปภาพดังกล่าวจากการรับรางวัลทันที
6. สามารถตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินความเป็นจริง และห้ามตัดต่อซ้อนภาพ
7. ภาพถ่ายที่ใช้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ Facebook ไม่สื่อถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
8. ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและมอบรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น
9. ภาพถ่ายเซลฟี่ที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสิทธิ์เผยแพร่ และนำไปใช้ได้ในภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมแก่เจ้าของภาพ
10. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์กำหนดกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการตัดสินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินผู้จัดกิจกรรมให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ฟ้องร้องมิได้

การคัดเลือกภาพถ่ายเซลฟี่ที่ได้รับรางวัล
ภาพที่มียอดกด Like สูงสุดจำนวน 3  อันดับแรกจะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
อันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 500 บาท

สำหรับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีรูปที่ได้รับยอด Like เท่ากัน ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปภาพที่มีเหตุผลที่คำบรรยายภาพโดดเด่นมากที่สุด

การประกาศผล
ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศผลบนเวทีการแสดงหรือการประกวดภายในงาน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 20.00 น. และตรวจสอบเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th) และช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ

การขอรับรางวัล
1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิเพื่อรับรางวัลในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 ที่ หลังจากที่มีประกาศรายชื่อบนเวทีการแสดงหรือการประกวดภายในงาน บริเวณศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานและยืนยันตัวตน
2. หากผู้จัดกิจกรรมไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ ถือว่าสละสิทธิ์ และผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

รายละเอียดกิจกรรม

  1. ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเท่านั้น หากมีการโต้แย้งลิขสิทธิ์ของภาพหรือพบว่ามีการนำภาพผู้อื่นมาใช้จะโดนตัดสิทธิ์ในการได้ของรางวัลในทุกกรณี
  2. ภาพที่ใช้ร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องถูกโพสต์โดยเจ้าของบัญชี Facebook ที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) โดยผู้จัดกิจกรรมสามารถเข้าไปตรวจสอบภาพถ่ายได้
  3. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพถ่ายเซลฟี่ได้ไม่จำกัดจำนวน และใช้เทคนิคการตกแต่งภาพแต่ไม่เกินความเป็นจริง และห้ามตัดต่อซ้อนภาพ
  4. ในกรณีที่มีการส่งภาพซ้ำจากบุคคลเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงภาพเพียง 1 ภาพเท่านั้น โดยเลือกภาพที่ส่งมาก่อนเป็นอันดับแรก และผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  5. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิหากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมก่อการทุจริตด้วยการใช้ Facebook หลายๆ ชื่อบัญชี เพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการรับของรางวัล ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลสำหรับผู้ที่ทำตามขั้นตอนวิธีการร่วมสนุกสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของรางวัลได้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงเท่านั้น
  7. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนข้อความที่หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายผู้อื่น ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบ และมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความเสียหาย
  8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  9. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยทั้งทางตรงและทางอ้อมได้

10. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินจากผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

1 COMMENT

  1. […] ๐ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย Selfie ๐ ในคอนเซป… พิเศษภายในงาน กับผู้ที่แต่งตัวงามๆ ตามแบบพื้นถิ่นอีสาน ลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ยอด Like สูงสุด เพียงโพสต์ใน Facebook พร้อมติดแฮชแท็ก #บุญเดือน5kku […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code