หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) งาน“บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒

0
671

หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย)
ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒
ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพุธที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก <<<

>> ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ คลิก <<<

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม จะได้จัดให้มีโครงการประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่องาน“บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ  ริมบึงสีฐาน และบริเวณพุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะขึ้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด การตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”ประจำปี ๒๕๖๒

. หลักเกณฑ์การประกวด
  ๑.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละไม่เกิน ๕  คน  ไม่จำกัด เพศ อายุ และสังกัด
๑.๒ คณะกรรมการจะจัดเตรียมทราย โดยให้แต่ละทีมขนทรายเองเพื่อใช้แข่งขันทีมละ ๕ กระสอบ
๑.๓ ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งมาเอง โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง ใบไม้ดอกไม้สด ไม้ไผ่หรือไม้เล็กๆ ธุง กระดาษสีต่างๆ ประทีป หรือไฟประดับ เป็นต้น
๑.๔ ผู้เข้าประกวดสามารถก่อเจดีย์ทรายรูปทรงหลากหลาย โดยไม่กำหนดขนาดฐาน และไม่จำกัดความสูง (ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม สมส่วน)
๑.๕ ทีมที่เข้าประกวดต้องแต่งกาย เน้นศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เข้ากับประเพณี เช่น แต่งกายอีสาน ชนเผ่า
๑.๖ ให้ทีมที่เข้าประกวด เตรียมอุปกรณ์ และตักทรายได้ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ และสิ้นสุดการแข่งขันใน เวลา  ๑๙.๐๐ น.

. หลักฐานการสมัคร
   ๒.๑ ใบสมัคร
๒.๒ สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

. เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้
   ๓.๑ การแสดงออกฝีมือการก่อ ความประณีต สวยงาม ๓๐ คะแนน
๓.๒ การสื่อความหมายในด้านศิลปวัฒนธรรม แสดงเอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ๓๐ คะแนน
๓.๓ การจัดองค์ประกอบของเจดีย์ ขนาดได้สัดส่วน ความสมดุล ๒๐ คะแนน
๓.๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน

**หมายเหตุ
   – การตัดสินของคณะกรรมการ ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ ถือว่าการตัดสินนี้เป็นสิ้นสุด
– เจดีย์ทรายที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. รางวัลการประกวด
     รางวัลชนะเลิศ             เงินรางวัล        ๓,๐๐๐    บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑      เงินรางวัล        ๒,๐๐๐    บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒      เงินรางวัล        ๑,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท

. การรับสมัคร
    ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม (อาคารคุ้มสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐ ๔๓ ๒๐๒๖๖๓, ภายใน ๔๒๓๐๑ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://www.kku.ac.th หรือ http://cac.kku.ac.th

กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร และถ้าไม่ส่งหลักฐานการสมัครคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code