หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดขบวนพุทธบูชา ในงาน “บุญเดือน ๕ : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒”

1
483

หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดขบวนพุทธบูชา
ในงาน “บุญเดือน ๕
: แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๒”

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก <<<

>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวด คลิก <<<


. รายละเอียดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์และศูนย์วัฒนธรรมจะได้มีการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน/ชุมชน/เพื่อประกวดในงานประเพณีบุญฮดสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำพระพุทธรูปประจำคณะ หรือหน่วยงาน /ชุมชน/ออกมาฮดสง ในบุญเดือนห้าเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอีสาน ซึ่งกำหนดขึ้นในวันพุธที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๑๕.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา
๒.๑. ขบวนแห่จะที่ต้องประกอบด้วย
– พระพุทธรูปประจำคณะหรือหน่วยงาน/หรือชุมชน จะเป็นองค์จริงหรือองค์จำลองก็ได้
– นางสังขาน (นางสงกรานต์) ประจำขบวนแห่ ๑ คน (เป็นคนเดียวกันกับผู้ประกวดนางสังขาน (นางสงกรานต์)) แต่งกายในชุดผ้าพื้นเมือง หรือแบบวัฒนธรรมอีสาน โดยให้นางสังขาน (นางสงกรานต์)ให้มีบทบาท ในกิจกรรมขบวนแห่ เช่น อัญเชิญดอกไม้ หรือน้ำอบน้ำหอม แล้วเมื่อขบวนนางสังขาน (นางสงกรานต์) มาถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้นางสังขาน (นางสงกรานต์)ขึ้นรายงานตัวที่เจ้าหน้าที่ ตามหมายเลขผู้ประกวดที่ได้รับ  แล้วขึ้นแนะนำตัวที่เวทีประกวดริมบึงสีฐาน
การแห่ดอกไม้และน้ำอบน้ำหอมเพื่อฮดสง และเมื่อขบวนดอกไม้มาถึงหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มีการนำดอกไม้บูชาต่างๆ ที่เตรียมมา ตามพระพุทธรูปไปวางไว้ที่ร้านพระเพื่อประดับตกแต่งให้สวยงามก่อนการฮดสง
การแสดงออกหรือ การละเล่น ประกอบขบวนแห่ เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธศาสนา และองค์หลวงพ่อพระศรี ฯ ๕๐ ปี มข.(พระไม้) และ ฮดสรงผู้อาวุโส ให้เกิดความสนุกสนาน และสะท้อนถึงงานบุญเดือนห้า โดยให้ทำการแสดงบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ (การแสดงให้ออกแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและไม่หยุดแสดงที่นานจนเกินไป ซึ่งอาจทำให้ขบวนอื่นช้า ประมาณไม่เกิน ๓ นาที) และยังเป็นการแสดงให้ผู้บริหารและผู้มีเกียรติได้ชมอีกด้วย

ทั้งนี้เมื่อขบวนแห่เคลื่อนมาถึงบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์ ให้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปลง โดยผู้บริหาร/หรือผู้แทนของแต่ละคณะหรือนางสังขาร เป็นผู้นำองค์พระไปประดิษฐานไว้ที่ ฮ้านพระ ที่มีการประดับตกแต่งให้สวยงามไว้ก่อน พร้อมกับนำน้ำอบน้ำหอมและดอกไม้บูชา ไปประดับไว้เพื่อรอการฮดสง

๒.๒.ขบวนแห่ที่ส่งเข้าประกวดให้มีผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ไม่เกิน ๖๐ คน(เฉพาะผู้เข้าร่วมขบวน ไม่นับรวมทีมงาน )

๒.๓ ผู้ส่งเข้าประกวดจะเป็น/คณะ/หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.๔ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องดำเนินการสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๕  เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ เลขานุการ คณะกรรมการตัดสิน นายวิทยา วุฒิไธสง โทร, ๐๙๕  ๖๖๐๐๓๒๒,โทร/โทรสาร ๐๔๓ ๓๓๒๐๓๕

๒.๕ ผู้เข้าขบวนแห่ทุกขบวนต้องแต่งกายในผ้าไทยพื้นเมือง หรือวัฒนธรรมอีสาน หรือชุดอีสานเช่น สตรีนุ่งซิ่นผ้าเบี่ยง ผ้าไทย/หรือชายนุ่งโสร่ง ผ้าขาวม้า อื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีความสวยงาม สร้างสรรค์ และมีการประยุกต์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาอีสานในขบวนแห่

๒.๖ พาหนะที่ใช้ในขบวนแห่ อาจใช้เกวียน เสลี่ยง คานหาม เป็นต้น โดยให้มีการจัดตกแต่งพาหนะที่นำเข้าร่วมขบวนแห่ให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์ (พาหนะที่เป็นเครื่องเสียง จะเป็นพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้)

ทั้งนี้ พาหนะที่อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญแต่ละขบวนที่มีการประดับสวยงาม  เมื่อถึงอาคารพุทธศิลป์ และ มีการอัญเชิญพระพุทธรูป น้ำอบน้ำหอม ดอกไม้ แยกลงไว้ที่อาคารพุทธศิลป์เรียบร้อยแล้วให้นำพาหนะของท่านไปจอด ณ บริเวณริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตกเพื่อให้เกิดความสวยงาม และให้ผู้คนได้ชื่นชมจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. จึงจะสามารถนำพาหนะของท่านกลับได้

๒.๗ โดยขบวนแห่ทุกขบวนจะต้องทำการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน (บริเวณตู้  ATM หน้าศูนย์ประชุมอเนกประชุมสงค์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น.  โดยจะเคลื่อนขบวนแห่จากบริเวณ ซอย ๕ ผ่านศูนย์ประชุมอเนกประสงฯ และผ่านหอศิลปวัฒนธรรม เลี้ยวขวาสู่อาคารพุทธศิลป์ (ริมบึงสีฐาน)

๒.๘ การให้คะแนนของคณะกรรมการจะเริ่มต้นให้คะแนนตั้งแต่การตั้งขบวนจนสิ้นสุดขบวนแห่และพิธีการ

๒.๙ ดนตรีที่ใช้ในการแสดงในขบวนแห่ จะเล่นสด หรือ ใช้เครื่องขยายเสียงจากรถยนต์ได้

๒.๑๐ ห้ามผู้เข้าร่วมในขบวนแห่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

๒.๑๑ ทุกขวนแห่ให้นำทีมพยาบาลและยารักษาโรคมาด้วยตนเอง

๒.๑๒ การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

. เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ความสวยงาม  ( ๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก
– ความงามของนางสังขาน (นางสงกรานต์) ในขบวน ๖ คะแนน
– ความงามของการประดับตกแต่งพาหนะพระพุทธรูป ๖ คะแนน
– ความงามของการประดับตกแต่งดอกไม้และน้ำอบน้ำหอม ๖ คะแนน
– ความงามของการแต่งกายของผู้เข้าร่วมขบวน ๖ คะแนน
– ความงามของการประดับตกแต่งร้านพระพุทธรูป ๖ คะแนน

๓.๒ องค์ประกอบ/และกิจกรรม (๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก
– องค์ประกอบของขบวนแห่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๖ คะแนน
– พิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปลง ๖ คะแนน
– การอัญเชิญดอกไม้และน้ำอบน้ำหอม ๖ คะแนน
– บทบาทของนางสังขาน (นางสงกรานต์) ๖ คะแนน
– บทบาทของผู้เข้าร่วมขบวน ๖ คะแนน

๓.๓ ความสนุกสนาน (๓๐ คะแนน) โดยจะพิจารณาจาก
– การแสดง หรือการละเล่นประกอบขบวน ๑๐ คะแนน
– ดนตรีที่ใช้ประกอบขบวน ๑๐ คะแนน
– มีการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ คะแนน

๓.๔. ความสัมพันธ์และภาพรวมของขบวนแห่  ๑๐  คะแนน

. รางวัลการประกวดขบวนแห่  มีจำวน ๔ รางวัล ดังนี้
     – รางวัลที่ ๑  เงินสด ๑๐,๐๐๐  บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลที่ ๒  เงินสด ๘,๐๐๐    บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลที่ ๓  เงินสด ๕,๐๐๐    บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
– รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท

. การรับสมัคร
     – ผู้ประสงค์จะส่งขบวนเข้าประกวด สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร/โทรสาร  ๐๔๓-๓๓๒๐๓๕ , ภายใน ๔๒๓๐๑ หรือ Email – littlebuffy_21@hotmail.com
– กำหนดการยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ    (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร และถ้าไม่ส่งหลักฐานการสมัครคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน)

**********************************************

กำหนดการคณะกรรมการการการประกวดขบวนแห่และประกวดตบปะทาย/ประกวดนางสังขาน (นางสงกรานต์)
ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒

เวลา กำหนดการ
๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการประกวดขบวนแห่/นางสังขาน (นางสงกรานต์)/ตบประทาย/ลงทะเบียน รับเอกสาร(ห้องประชุมชั้น ๓) พร้อมรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียนขบวนแห่ บริเวณ ตู้เอทีเอ็ม  หน้าศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
๑๖.๐๐ น. ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนสู่ริมบึงสีฐาน
๑๖.๑๕ น. คณะกรรมการประกวด ขบวนแห่/นางสังขาน (นางสงกรานต์)/ตบปะทาย(เจดีย์ทราย)พร้อมกันที่จุดให้คะแนนหน้าอาคารพุทธศิลป์ตัดสินการ
๑๖.๓๐ น. – คณะกรรมการ ตัดสินประกวดขบวนแห่ /

-คณะกรรมการตัดสินนางสังขาน (นางสงกรานต์) ตัดสินให้คะแนน รอบแรกที่อยู่ในขบวนแห่

๑๖.๓๐ น. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนประกวดตบปะทาย(เจดีย์ทราย) หน้าอาคารพุทธศิลป์
๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประกวดเริ่มการประกวดตบปะทาย (เจดีย์ทราย)
๑๘.๓๐ น. กรรมการตัดสินประกวดนางสังขาร รอบรายงานตัวบนเวที
๑๘.๔๕ น. คณะกรรมการตัดสินขบวนแห่ สรุปผลและรวมคะแนน
๑๙.๐๐ น. กรรมการตัดสินการประกวดตบประทายตัดสินให้คะแนน
๑๙.๓๐ น. คณะกรรมการส่งผลเพื่อประกาศผลการประกวด

ผศ.ดร. บุรินทร์  เปล่งดีสกุล   ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดกลาง ๐๘๑ ๐๔๙๕๐๐๕
นายวิทยา วุฒิไธสง กรรมการและเลขานุการการประกวด โทร  ๐๙๕ ๖๖๐๐๓๒๒
นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร  (ผู้ช่วยเลขานุการ) โทร ๐๘๙ ๕๖๙ ๘๐๕๔ (ประกวดนางสังขาน)
นางสาวคณิตตา  คลังทอง (ผู้ช่วยเลขานุการ) โทร ๐๘๑-๗๒๙๐๘๑๖ (ประกวดตบประทาย เจดีย์ทราย)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code