คุ้มสีฐาน

0
7995

“คุ้มสีฐาน”

“คุ้มสีฐาน” พื้นที่อาคารชุดสำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นศูนย์ในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของสถานที่และภาพลักษณ์ในการทำกิจกรรมในอนาคต มหาวิทยาลัยมองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณของศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม เป็นบริเวณที่จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ที่มา
คุ้มสีฐานนี้เดิมเป็นพื้นที่บ้านหัวจุก เปิดเป็นบ้านพักรับรองแขกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากมีอายุ 30 ปี ตัวอาคารเสื่อมโทรมจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีการรื้อถอน และปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ทั้งนี้ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นสถานที่ จัดสร้างคุ้มสีฐาน เพื่อใช้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็เกษียณจำนวนมาก พร้อมทั้งท่านเหล่านั้นมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย บริเวณนี้มีหลายอาคารรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือแม่แต่นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็สามารถใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรแม้ว่าจะเกษียณอายุไปแล้วหรือทำงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดสร้างรวมทั้งสิ้นกว่า 29 ล้านบาท

แนวคิดในการออกแบบ
คุ้มสีฐานไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารชุดเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนคุณค่าของมหาวิทยาลัย เมื่อเวลาผ่านไปสถานที่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นตัวแทนของพื้นที่ เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม จากแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยในส่วนนี้จะแสดงถึงทิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อผนวกกับตัวฐานเดิมของพื้นที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างมาก การออกแบบไม่ได้ตีความวัฒนธรรมเป็นเพียงแค่การฟ้อนรำ ใส่เสื้อแขนกระบอก เท่านั้น แต่ว่าเป็นทั้งวิถีชีวิต อาคารหลังนี้ออกแบบให้รองรับวิถีชีวิตที่หลากหลาย และยังคงคุณค่าเดิมของบ้านหัวจุกไว้ ใช้วัสดุที่ยังใช้ได้อยู่ของบ้านหัวจุกหลังเดิม โดยเฉพาะไม้ ดัดแปลงและประยุกต์เข้าไปในอาคารใหม่ ส่วนบ้านหัวจุกทั้ง 2 หลัง ก็ยังคงไว้บริเวณเดิมแต่ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ สัดส่วนยังคงใกล้เคียงของเดิม ซึ่งอาคารในพื้นที่นี้มีทั้งสิ้น 7 หลัง จึงเป็นที่มาของคำว่าคุ้ม ประกอบด้วย ศาลารับรอง อาคารส่วนบริการด้านสุขภาพ อาคารส่วนกลาง อาคารจัดเลี้ยง ซึ่งด้านบนจะเป็นลานใช้ในการจัดกิจกรรม ป้อมยาม อาคารห้องน้ำ โดยทุกอาคารได้พยายามออกแบบให้ใช้เครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด เนื่องจากมีความเย็นจากบึงสีฐานและต้นไม้ที่มีในธรรมชาติ ที่สำคัญเวลากลางคืนมีระบบแสงที่สวยงาม รองรับการจัดงานในช่วงเวลากลางคืน จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างสรรค์อาคารชุดหลังนี้

แหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อผู้สูงอายุ
จุดเน้นของคุ้มสีฐานคืออการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในการใช้เป็นพื้นที่ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมากนัก ในอนาคตจะมีระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ห้องทำสมาธิ ชมรมนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย พร้อมทั้งมีบริการนวดแผนไทยสำหรับบุคลากร ผู้สูงอายุ และบุคคลภายนอก นอกจากนี้จะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีจากเดิมที่ใช้สำนักงานอธิการบดี ชื่นชมการออกแบบที่โล่งตาโล่งใจสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทุกท่านชื่นชอบ จากนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของที่พักผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถือว่าเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code