หอศิลปวัฒนธรรม

0
13223

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการก่อตั้ง
ความเป็นมาของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ งบประมาณแผ่นดิน มาดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริเวณบึง สีฐานฝั่งตะวันตกเป็นอาคารทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน เพื่อใช้แสดงนิทรรศการกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ และเป็นอาคารเวทีแสดงกลางแจ้งด้านศิลปวัฒนธรรม ใช้งบประมาณ 54.5 ล้านบาท พ.ศ.2541 เป็นอาคารหอศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐานและจัดตั้งหน่วยงาน “หอศิลปวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานในกำกับสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อ
“สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม” เป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม” ในปีพ.ศ.๒๕๔๑ รัฐบาลได้อนุมัติ งบประมาณแผ่นดินดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา “อีสานนิทัศน์” งบประมาณ ๑๙ ล้านบาทเศษ
พ.ศ.๒๕๔๓ ย้ายสำนักงานมารวมกับหอศิลปวัฒนธรรม ที่อาคารหอศิลปวัฒนธรรม ด้านประตูสีฐาน
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติจัดตั้ง “สำนักงานวัฒนธรรม” โดยยุบรวมหอศิลปวัฒนธรรมและสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารสำนักวัฒนธรรม พ.ศ.2547

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยกลางในการประสานงาน
การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่และจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 อาคารแสดงนิทรรศการศิลปะ คือ บริเวณ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน ทั้งผลงานของศิลปินไทย ต่างประเทศ นักศึกษาภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และเอกชน มีนิทรรศการจัดตลอดทั้งปี โดยเฉลี่ยแล้ว มีนิทรรศการประมาณ 15 ครั้ง ต่อ 1 ปี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

ส่วนที่ ๒ นิทรรศการถาวร ห้อง “อีสานนิทัศน์” เวลาเปิด –ปิด 09.00-16.30 น. จันทร์-ศุกร์
“อีสานนิทัศน์” เป็นห้องนิทรรศการถาวรชั้น 2 ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์การศึกษา (Educational Museum)” ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย อันประกอบไปด้วย นิทรรศการประกอบแสง เสียง ภาพนิ่ง ภาพจำลองสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว และการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ในลักษณะที่เป็นอินเตอร์แรคทีฟ มิวเซียม (Interactive Museum)

ตราสัญลักษณ์

logo1

สัญลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จากการประกวดแบบ ซึ่งผู้ชนะเลิศการออกแบบคือ นาย ธวัชชัย ภิมัยรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรูปแบบรูปทรงของตัวอาคาร โดยใช้ลักษณะของลายเส้นที่เป็นลายผ้าขิดของอีสาน ใต้รูปอาคารจะมีชื่อหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ART AND CULTURE MUSeuM KHON KAEN UNIVERSITY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code