“อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” เวทีวิชาการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์จากฐานวิชาการสู่การปฏิบัติจริง

0
599

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือเครือข่ายด้านวิชาการและสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกว่า 27 แห่งทั่วประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารผมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการอิสระ รวมถึงผู้สนใจศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ พร้อมตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านศิลปกรรม อีกทั้งให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์นาเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานศิลปะเพื่องานพาณิชย์” ร่วมด้วยนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ศ.เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับมีการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation แยกห้องตามกลุ่มสาขา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาทัศนศิลป์ กลุ่มสาขาการออกแบบ กลุ่มสาขา ดนตรีและการแสดง กลุ่มนานาชาติ กลุ่มสาขาวัฒนธรรม รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานในประเภท Poster Presentation จากนักวิชาการและนักศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรมมากกว่า 100 ผลงาน

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสังคม เนื่องด้วยความสร้างสรรค์เป็นรากเหง้าที่สำคัญของศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เป็นศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง นำไปสู่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ให้มีศักยภาพเข้มแข็งทางด้านวิชาการ พร้อมสามารถนำองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ แก้ปัญหากับชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จึงเป็นบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องพัฒนาฐานความรู้โดยอาศัยการศึกษาเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางปัญญาได้

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดประชมุวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติศิลปกรรมวิจัย เป็นโครงการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจมีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับภาคเครือข่ายทางด้านศิลปกรรม 27 แห่ง ถือเป็นการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมตรฐานของงานวิจัย สู่การนำงานวิชาการและวิจัยประยุกต์ และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code