กัลปพฤกษ์เกมส์ ปิดฉาก ตระการตา

0
915

พิธีปิดได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น. โดยขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และขบวนพาเหรดนักกีฬา 21 สถาบัน กว่า 16 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิดกีฬาสาธิต เดินขบวนเข้าสู่สนาม เมื่อประธานในพิธีเดินทางถึงสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา
จากนั้นอาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานสรุปการแข่งขันว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์” ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ว่า เหนือชัยชนะคือ น้ำใจนักกีฬา มิตรภาพ และความปรองดอง โดยนอกเหนือการแข่งขันทั้ง 16 ชนิดกีฬาและ 1 กีฬาสาธิตแล้ว มหาวิทยาขอนแก่นได้จัดลานกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสังคมและศิลปะ ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทั้ง 21 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดี จากการแข่งขันมีการชิงเหรียญทองโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม จำนวน 123 เหรียญทอง โดยโรงเรียนสาธิตที่ได้เหรียญทองสูงสุด คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 41 เหรียญทอง รองลงมา คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 20 เหรียญทอง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 19 เหรียญทอง ด้านโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม ชิงเหรียญทองจำนวน 239 เหรียญทอง โดยโรงเรียนสาธิตที่ได้เหรียญทองสูงสุด คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)จำนวน 41 เหรียญทอง รองลงมาคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 34 เหรียญทอง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 33 เหรียญทอง โดยเจ้าภาพสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถทสามารถคว้าเหรียญทองจำนวน 9 เหรียญทอง และฝ่ายมัธยมสามารถคว้าเหรียญทองกว่า 22 เหรียญทอง
“นับจากวันเริ่มการแข่งขันมาจนถึงวันนี้ถือได้ว่าเราได้ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพด้วยความภาคภูมิใจ กีฬาสาธิตหมายถึงการผนึกกำลังของทุกๆคน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทั้งจากมหาวิทยาลัย จากชาวจังหวัดขอนแก่น จากผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน และโรงเรียนสาธิตทั้ง21สถาบัน ทำให้เราได้เห็นภาพความสำเร็จ ทั้งการแข่งขัน การเข้าชมเข้าเชียร์ ที่คับคั่งเป็นภาพของความร่วมมือที่ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของการประเมินผลความสำเร็จนั้นถือว่าภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นมีระบบการประสานงานที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เราได้รับคำชมเรื่องการต้อนรับและการดูแลผู้มาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี” อาจารย์พวงทอง กล่าว
อ.พวงทอง พูลเรือง กล่าวต่ออีกว่า ในนามของโรงเรียนสาธิตและประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันต้องขอขอบพระคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานลุล่วง ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครองศิษย์ปัจจุบันและเก่าที่ช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมดี ส่วนในเรื่องของนโยบายการเข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพนั้น ถือเป็นนโยบายและเป็นหน้าที่ของเราผู้บริหารทุกคนที่เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันที่มาจากทุกสถาบันต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬา ซึ่งเราก็จะมีการฝึกซ้อมนักกีฬาให้พร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้าอย่างแน่นอน
รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มิได้เน้นการชิงชัยหรือการแพ้ชนะเป็นหลัก แต่เน้นถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มิตรภาพและความปรองดอง เหนือชัยชนะเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันการ ศึกษาต่างๆ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดมานาน มุ่งส่งเสริมความสามัคคีระหว่างโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพในด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านการกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน ผู้ปกครองเห็นคุณค่าและประโยชน์การกีฬา ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีบุคลิกภาพและความประพฤติที่ดี เพื่อพัฒนาการกีฬานักเรียนสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยปลูกฝังคุณลักษณะ ที่ดีงามของเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
จากนั้น ได้มีพิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอ.พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งมอบถ้วยสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตให้กับ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นนทรีเกมส์” โดยนนทรีเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีสัญลักษณ์การแข่งขันคือ คุณกลมเกลียว เนื่องจากการแข่งขันตรงกับปีนักษัตรปีวอก แสดงถึงความเฉลียว ฉลาด น่ารัก แข็งแรง โดยการแข่งขันสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ด้านการแสดงพิธีปิดนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นอย่างงดงาม ยิ่งใหญ่ อย่างสมภาคภูมิ วาระการเฉลิมฉลอง 52 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นชุดการแสดงที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ภายใต้แนวคิด ขอนแก่นออฟคัลเลอร์ฟูล สีสันแห่งมหานครขอนแก่น และ สีสันแห่งสายนที โขง ชี มูล โดยร้อยเรียงเรื่องราวผ่านศิลปวัฒนธรรมชาวอีสานที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา ผ่านการฟ้อนรำ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ในการขับลำ และการแต่งกายงดงามและการร่ายรำที่อ่อนช้อย จากนั้นได้มีการจุดพลุไฟเปล่งแสงประกายงดงามลูกแล้วลูกเล่าเหนือน่านฟ้าจังหวัดขอนแก่น หลังการแสดงจบลง ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้อง สร้างความตราตรึงในหัวใจให้กับทัพนักกีฬา ผู้เข้าร่วมชมพิธีปิด ตลอดทั้ง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 เป็นภาพที่จะประทับใจอันยิ่งใหญ่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code