ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น

0
2134

ที่มา
ศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “9 เสน่ห์ 8 วิถี” ทั้งนี้ศูนย์บันดาลไทยเป็นพื้นที่รวบรวมและสังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรมไทยนั้นมาจาก 2 ส่วนสำคัญ คือ สินทรัพย์ทางด้านวัตถุ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และส่วนที่สองคือ สินทรัพย์ทางด้านวัฒนธรรมเช่น ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้า เป็นต้น ภายในศูนย์ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และห้องสมุด รวมทั้ง e-library ผ่าน www.bundanthai.com

ขยายสู่ภูมิภาค
ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์บันดาลไทย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินงานของศูนย์บันดาลไทยจะขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในประเด็นหลักกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการรูปแบบดั้งเดิมสู่แนวคิดที่ต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความร่วมสมัยได้ อาทิ หมอลำพื้นบ้าน ฮูปแต้ม ทุงโบราณอีสาน (ตุง) และโคมไฟอีสาน พร้อมนิทรรศการที่เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมอีสานเพื่อต่อยอดสู่ลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งได้พื้นฐานจากศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาวอีสาน อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Space) พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้สนใจ และศิลปินอิสระร่วมเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเป็นพื้นที่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งพื้นที่ที่ใช้จัดตั้งศูนย์บันดาลไทยในเบื้องต้นได้ให้ความสนใจไปที่คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทยทั้งสิ้น 3 แห่งใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น จ.ราชบุรี และศูนย์บันดาลไทยไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โดยมีการขยายการดำเนินงานในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตั้งที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริการ
นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ ธุงอีสาน ฮูปแต้ม สีไทยโทน เป็นต้น

เวลาทำการ
09.00 – 16.30 น. จันทร์ – ศุกร์ | คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code