พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๒”

0
704

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา และชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารพุทธศิลป์ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ในบรรยากาศแห่งความสงบและธรรมะ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนาจากพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร วัดถ้าผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความได้ดังนี้ ศีลที่ได้มีการกล่าว หรือท่องในทุกๆครั้งไปวัด หรือที่ใดก็ตามที่พระได้ให้ศีลนั้นให้ตั้งอยู่และยึดถือ ศีลไม่ใช่แค่การท่องเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการรักษาศีลให้อยู่ในใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใด ระลึกถึงทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวินาที ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า “ตระกูลใดมีศีลสมบูรณ์ ตระกูลนั้นเป็นผู้มีบุญ ๗ ชั่วคน” ในส่วนของสมาธิให้ตั้งมั่น เป็รเครื่องยึดในจิตใจ ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนนำมาซึ่งปัญญา ทั้งหมดเป็นองค์ ประกอบที่จะนำไปสู่การสร้างบารมีให้ถึงพร้อม ที่สำคัญการละเว้นบาปทั้งหลายนั่นแลคือการบำเพ็ญบุญ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ในครั้งที่ ๑๓ กำหนดจัดวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พระพุทธรูปไม้ เชี่ยนหมาก โบราณ วัตถุเครื่องใช้ในอดีตของชาวอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรศักดิ์ วรยศ โทร.๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code