มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักที่มีภารกิจหลักคือการผลิตนักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุ ศิลปวัฒนธรรม ใช้แนวทาง การพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน ภายนอกอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา มีข้อเสนอประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เรื่องการเร่งรัดพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อเอื้อต่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารองค์กร และการพัฒนา องค์กร การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักวัฒนธรรม จึงได้ จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่ดี มาตรการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศ ทางด้านประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นภาคอีสาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทางศิลปะ และวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวอีสาน สอดแทรกเรื่องราวขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผ่านประเพณี ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน พุทธศาสนา ความเชื่อ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยสืบทอด และอนุรักษ์ด้วยการนำ เก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อ ผู้ที่ สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ในด้านประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฮีต 12 คอง 14)
2. เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูล ในด้านประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฮีต 12 คอง 14)
3. เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลในด้านประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัย เป็นต้น
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น l ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม l สำนักวัฒนธรรม