ศูนย์บันดาลไทย ขอนแก่น

ที่มา ศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) เป็นหน่วยงานและศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการนำมิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสารัตถะที่รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมจากแหล่งอารยธรรมและที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละเส้นทางมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งแบบดั้งเดิม ร่วมสมัย และสมัยใหม่ตามเส้นทางอารยธรรม “9 เสน่ห์ 8 วิถี” ทั้งนี้ศูนย์บันดาลไทยเป็นพื้นที่รวบรวมและสังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็น “เสน่ห์ไทย” เพื่อนำมาใช้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกที่ดีงามและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี...

คุ้มสีฐาน

"คุ้มสีฐาน" "คุ้มสีฐาน" พื้นที่อาคารชุดสำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นศูนย์ในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของสถานที่และภาพลักษณ์ในการทำกิจกรรมในอนาคต มหาวิทยาลัยมองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณของศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม เป็นบริเวณที่จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่มา คุ้มสีฐานนี้เดิมเป็นพื้นที่บ้านหัวจุก เปิดเป็นบ้านพักรับรองแขกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากมีอายุ 30 ปี ตัวอาคารเสื่อมโทรมจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีการรื้อถอน และปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ทั้งนี้ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นสถานที่ จัดสร้างคุ้มสีฐาน เพื่อใช้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็เกษียณจำนวนมาก พร้อมทั้งท่านเหล่านั้นมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย บริเวณนี้มีหลายอาคารรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือแม่แต่นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

อาคารพุทธศิลป์

พุทธศิลป์สถาน “พุทธศิลป์สถาน” มีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลานพุทธศิลป์ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ อาคารพุทธศิลป์ ประกอบด้วยห้องนิทรรศการถาวร ประกอบด้วยอาคารแฝด หลักแรกเป็นพื้นที่จัดแสดงพระไม้มากกว่า 100 องค์ เชี่ยนหมากโบราณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงเครื่องใช้ในสมัยอดีตของชาวอีสานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนอาคารหลังที่ 2 จัดให้เป็นห้องประชุมสัมมนารองรับผู้เข้าร่วมได้กว่า 100 ท่าน ทั้งนี้ภายในบริเวณพุทธศิลป์สถานยังเป็นที่ประดิษฐานพระศรีปัญญาสภูริฐาน หรือหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี...

ห้องอีสานนิทัศน์

“ไผว่าเมืองอีสานฮ้าง   สิจูงแขนมันไปเบิ่ง ศิลปวัฒนธรรมยังโจ้โก้  สิไปฮ้างบ่อนจั่งได๋” อีสานนิทัศน์  เป็นห้องนิทรรศการถาวรในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์การศึกษา (Educational Museum) จัดแสดงบริเวณชั้น 2 แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัยในลักษณะที่เป็นอินเตอร์แรคทีฟ มิวเซียม (Innteractive Museum) พื้นที่ในการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 โถงต้อนรับและห้องบรรยาย บริเวณโถงต้อนรับจัดแสดงพานบายศรีสัญลักษณ์แทนการต้อนรับของผู้มาเยือนของชาวอีสาน ด้านในเป็นห้องบรรยายที่ประดับตกแต่งด้วยศิลปะที่มีลักษณะตามแบบท้องถิ่น เป็นจุดแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่จัดแสดงด้วยวิดีทัศน์ ส่วนที่ 2 ภูมิศาสตร์กายภาพ นิทรรศการนำเสนอด้วย...

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการก่อตั้ง ความเป็นมาของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ งบประมาณแผ่นดิน มาดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริเวณบึง สีฐานฝั่งตะวันตกเป็นอาคารทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน เพื่อใช้แสดงนิทรรศการกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ และเป็นอาคารเวทีแสดงกลางแจ้งด้านศิลปวัฒนธรรม ใช้งบประมาณ 54.5 ล้านบาท พ.ศ.2541 เป็นอาคารหอศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐานและจัดตั้งหน่วยงาน “หอศิลปวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานในกำกับสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อ “สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม”...