ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา
ที่ปรึกษาด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา
รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
อ.ศราวดี ภูชมศรี
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
อ.พชญ อัคพราหมณ์
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นายภาสกร เตือประโคน
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม