ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก
ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
อ.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย
ผู้บริหาร, รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
อ.ดร.ปิยนัส สุดี
ผู้บริหาร, รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ดร.นิตยา ป้องกันภัย
ผู้บริหาร, รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา
ที่ปรึกษา, ผู้บริหาร
ที่ปรึกษาด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม