คณะกรรมการ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นางพรพิมล คงตระกูล
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
กรรมการ
นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ
กรรมการ
อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
นางสาวศิริมุกดา โพธิ
ผู้ช่วยเลขานุการ