คณะกรรมการ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
กรรมการ
นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน
นายเขมชาติ สมใจวงษ์
กรรมการ
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
อ.บัญชา พระพล
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
ผศ.ธรณัส หินอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม