บุคลากร

กลุ่มภารกิจบริหารและอำนวยการ
นางตุลยา นานอก
งานการเงิน
นางสาวศิริมุกดา โพธิ
งานพัสดุ
นายไกรฤกษ แพงมา
งานอาคารสถานที่
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์
งานโสตทัศนศึกษา
นายณรงค์ชัย บุญประคม
งานยานพาหนะ
นางพิชญาฏา พิมพ์สิงห์
งานบุคคลและธุรการ
นางสาวนันทิดา เสือปู่
นางสาวบุษกร ทองบิด
นางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย
นายกิตติพงษ์ จำรูญ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายวรศักดิ์ วรยศ
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย
นายวิทยา วุฒิไธสง
งานหอศิลปวัฒนธรรม
นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา
งานศูนย์ข้อมูลลาว
นางสาวคณิตตา คลังทอง
งานวิจัยวัฒนธรรม และประกันคุณภาพ