บุคลากร

กลุ่มภารกิจบริหารและอำนวยการ
นางตุลยา นานอก
งานการเงิน
นางสาวศิริมุกดา โพธิ
งานพัสดุ
นายไกรฤกษ แพงมา
งานอาคารสถานที่
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์
งานโสตทัศนศึกษา
ณรงค์ชัย บุญประคม
งานยานพาหนะ
พิชญาฏา พิมพ์สิงห์
งานบริหารงานบุคคลและธุรการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายวรศักดิ์ วรยศ
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย
นายวิทยา วุฒิไธสง
งานหอศิลปวัฒนธรรม
นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา
งานศูนย์ข้อมูลลาว
นางสาวคณิตตา คลังทอง
งานวิจัยวัฒนธรรม และประกันคุณภาพ