บุคลากร

ฝ่ายบริหารและอำนวยการ
นางตุลยา นานอก
งานการเงิน
นางสาวศิริมุกดา โพธิ
งานพัสดุ
นายไกรฤกษ แพงมา
งานอาคารสถานที่
วีรพล เมธาพสุธารกุล
งานยานพาหนะ
ฝ่ายวิชาการวัฒนธรรมและประกันคุณภาพ
นายวิทยา วุฒิไธสง
งานหอศิลปวัฒนธรรม
นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร
งานแผนและประกันคุณภาพ
ฝ่ายวิจัยวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
นายวรศักดิ์ วรยศ
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์
นางสาวคณิตตา คลังทอง
งานวิจัยวัฒนธรรม และบุคลากร
ฝ่ายสื่อสารวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา
งานศูนย์ข้อมูลลาว
นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์
งานโสตทัศนศึกษา