การเปรียบเทียบศิลปกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหวัดอุบลราชธานี : มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0
50

บทความวิชาการ
การเปรียบเทียบศิลปกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหวัดอุบลราชธานี :
มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ อาจารย์ชุติมา เมฆวัน