ปราสาทขอมหายไปไหน? เขมรทำลายหรือใครกันแน่

0
67

บทความวิชาการเรื่อง
“ปราสาทขอมหายไปไหน? เขมรทำลายหรือใครกันแน่”
โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
ในวารสารวิชาการ ศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 : ธันวาคม 2545 – กุมภาพันธ์ 2546 หน้า 4-9