วิกฤตน้ำโขง : โอกาสทองของคนท้องถิ่นเมืองหนองคาย

0
42

บทความวิชาการเรื่อง
วิกฤตน้ำโขง : โอกาสทองของคนท้องถิ่นเมืองหนองคาย
Mekong Crisis : an auspicious oppotunity for Nong Khai locals
โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
วารสารวิจัย มข. : ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : ตุลาคม-ธันวาคม 2554 หน้า 209-225
KKU Research Journal : Vol.1 No.3 October-December 2011, pp. 209-225