เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบูรณาการ

ศูนย์วัฒนธรรมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้พื้นถิ่นของภูมิภาค

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ายนักศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านศิลปวัฒนธรรม จากตัวแทนนักศึกษาขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิบ้านภูมิเมืองจังหวัดเลย และการสาธิตการแสดงหมอลำไทเลย

ทั้งนี้ รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวรายงาน ร่วมกับ ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะผู้บริหาร นักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับ โครงการสัมมนาเฃิงปฏิบัติสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาจากคณะต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด การสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในอนาคตจะขยายไปในสถาบันการศึกษาทั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขอบคุณภาพจาก : คณิตตา คลังทอง