ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยอ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในโอกาสร่วมแสดงความยินในวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่และแนวคิดในการสร้างศูนย์วัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม พุทธศิลป์สถาน และพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมสร้างความร่วมมือกับคณะ หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองรับการเปิดพื้นที่ให้เป็น Creative Space เต็มรูปแบบในอนาคต

ขอขอบคุณภาพจาก : คณิตตา คลังทอง