มข.ร่วมอัญเชิญพระอุปคุตในพิธีนมัสการพระธาตุพนม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีนมัการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมในขบวนอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สำหรับ พระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดลำน้ำโขงมายาวนาน เมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านบูรพาจารย์ได้ ได้ปรึกษาหารือกับนักปราชญ์คนสำคัญของไทยและเป็นบุคคลสำคัญของโลก คือ ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียรโกเศศ) ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งแยบคาย โดยกำหนดให้เป็นตราพระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพศรัทธาของประชาชนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหลักทางการศึกษาของภูมิภาคแห่งนี้ องค์พระธาตุประดิษฐานเหนือขอนไม้แก่น สลักชื่อมหาวิทยาลัย หมายถึงเมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย สองข้างมีเทวดาอัญเชิญมิ่งมงคล ประทานสู่สถาบันแห่งนี้ พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง หมายถึงคุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยาคือความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดอันเกิดแต่เรียนและคิด ผู้ร่างตรา คือ นายพินิจ สุวรรณบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) ผู้มีผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์จำนวนมาก ลงเส้นโดยนายโนรี รจนะศิลปิน นายช่างกรมศิลปากร และต่อมาท่านบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้มแข็ง สีตะธนี และนักศึกษารุ่นบุกเบิก ได้ไปขออนุญาตต่อองค์พระธาตุพนม ในปีพ.ศ.2509 โดยท่านเจ้าอาวาสในขณะนั้น คือ พระธรรมราชานุวัตร (ท่านพ่อแก้ว กนฺโตภาโส) ได้ทำพิธีต่อหน้าองค์พระธาตุพนม อนุญาตให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ตราพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษแต่เพียงสถาบันเดียว โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทในการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการจัดการเรียนการสอนงานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ผ่านงานบุญประเพณีท้องถิ่น พร้อมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันทางศาสนา และชุมชน อีกทั้งส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและองค์พระธาตุพนมให้เด่นชัดต่อชุมชน สร้างอัตลักษณ์ในฐานะผู้นำทางการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับงานสอนงานวิจัย งานบริการวิชาการ ให้เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมบุญประเพณี เพื่อให้เกิดความหมายและการยอมรับในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเข้าใจงานศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้ งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2562 (งานบุญเดือน 3) ในระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ร่วมขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงมาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม พิธีถวายข้าวพืชภาค สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าพระธาตุ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ แห่กองบุญถวายพระธาตุ ตักบาตรคู่อายุ ฟังพระธรรมเทศนา โดยองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสาน ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2519 เพื่ออัญเชิญให้พระอุปคุตมาปกปักรักษา และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 9 วัน 9 คืน

ขอขอบคุณภาพจาก : ภาสกร เตือประโคน