“จินตหรา-โกวิฐ”พร้อมศิลปินต้นแบบรับการเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๒

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการพิจารณาศิลปินและนักเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๓ รายชื่อ จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผลงานด้านวัฒนธรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วไทย พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยโล่เชิดชูเกียรติมอบแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปิน-คนรุ่นหลังต่อไป พร้อมก้าวสู่ปีที่ ๑๔ ในการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน และยกย่องผู้ที่ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์

นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และผลงานของศิลปินและผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม

สำหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายชื่อ โดยแบ่งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๙ รายชื่อ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ รายชื่อ และ ๑ กลุ่ม ดังนี้

ประกาศรายชื่อศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๙ ท่าน ดังนี้
อมรศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. อินตา บุตรทา (หมอลำเรื่องต่อกลอน)
๒. หยาดฟ้า กาลวิบูลย์ “หยาด นภาลัย” (นักร้องเพลงลูกกรุง)
๓. สมชาย คงสุขดี “ดาร์กี้ กันตรึมร็อค” (กันตรึม)

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑. จักรี หาญสุวรรณ (จิตรกรรม)

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑. คำภา สีโสดา “เซียงคำภา ผญาย่อย” (ประพันธ์กลอนลำ)
๒. วงเดือน ทองเจียว (วรรณกรรมร่วมสมัย)

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. โกวิฐ วัฒนกุล (นักแสดงภาพยนตร์)
๒. ทองแปน พันบุปผา (หมอลำกลอน)
๓. ทองใบ จันทร์เหลือง “จินตหรา พูนลาภ” (หมอลำลูกทุ่ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ ท่าน ๑ กลุ่ม ดังนี้
สาขาหัตถกรรม จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑. ธนิษฐา วงศ์ปัดถา (การทอผ้า)
๒. ทวี สุขโข (การทอผ้า)

สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑. โอฬาร ชูเกียรติสกุล (นวดไทย)

สาขาวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑.ทองเลิศ สอนจันทร์ (ผ้าทอ)

สาขาศิลปกรรม จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่
๑. สมจิตต์ เพ็ชรสังหาร “สมจิตต์ แก่นนครบันเทิงศิลป์” (ประพันธ์กลอนลำ)
๒. ทักษิณ มาพร “หมอลำสมพงษ์ มาพร” (หมอลำกลอน)
๓. เพชราภรณ์ กาละพันธ์ “พวงเพชร กาละพันธ์” (หมอลำกลอน)
๔. เคน ราวะรินทร์ “เด่นชัย แดนอีสาน” (หมอแคน)
๕. สังวาลย์ จำปาทอง (สรภัญญะ)
๖. บุญมี ล้อมวงศ์ (ช่างหล่อทองเหลือง)

สาขาภาษาและวรรณกรรม จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
๑.พระมหาใจ เขมจิตฺโต “สวนไผ่” (ประพันธ์กลอนผญา)

สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ กลุ่ม ได้แก่
๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไม้ซอด “ข้าวเม่าเงินแสน”

สาขาสื่อสารวัฒนธรรม จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑. สมชาย ฐานเจริญ
๒. พระอาจารย์อุดล อคคธมโม

สำหรับพิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือนำวโรกาสมหามงคลนี้เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งพื้นถิ่นอีสานผู้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ ทั้ง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง รวมถึงผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตในการขับเคลื่อนสังคมด้านฐานของวัฒนธรรมในการมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันสำหรับวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๔ ของการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่นำศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนและสร้างคุณค่า เล็งเห็นความสำคัญกับบุคคลที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สร้างผลงานศิลปะร่วมถึงใช้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม โดยเฉพาะศิลปินชาวอีสานและผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม

โดย กิจกรรมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มด้วยพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ พร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์” ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินและผู้ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงจากศิลปินรับเชิญ พร้อมศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมแสดง เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป