ร่วมสัมผัสสุนทรียศาสตร์จากผลงานศิลปะระดับชาติในนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64”

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64” ระหว่างวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการและศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ โดยมีผลงานนำมาจัดแสดงกว่า 33 ชิ้น ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 7 ชิ้นงาน และผลงานที่ร่วมจัดแสดง 26 ชิ้นงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิะีเปิด และดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน พร้อม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิลปิน และผู้ที่สนใจในการศิลปะเข้าร่วมชื่นชมผลงานศิลปะระดับชาติ

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันทางด้านศิลปะของส่วนกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำมาจัดแสดงล้วนเห็นถึงพัฒนาการและการเคลื่อนไหวของวงการศิลปะ เป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนภูมิภาคทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ ได้ชื่นชมและสัมผัสสุนทรียะจากงานศิลปะอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษาจะหยิบยกและนำแนวคิดที่ได้จากผลงานศิลปะระดับชาตินำไปพัฒนาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้เปิดโอกาสในด้านสิลปะที่สำคัญเช่นนี้ขยายไปในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะนำประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์ต่อไป

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และศิลปกรรมร่วมสมัยอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย รวมถึงการบริการวิชาการและสถานที่ เพื่อรองรับกิจกรรมอันหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมกับการปรับโครงสร้างทั้งการบริหารงานและบุคลากรให้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดปประโชน์สูงสุดสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ก็ได้มีการจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตั้งแต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จนล่าสุดเป็นครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของศิลปิน คณาจารย์ด้านศิลปะ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงร่วมชมนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่สร้างสรรค์นำไปต่อยอดในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมเชื่อว่าจะได้ชมผลงานที่มีคุณค่า ถือเป็นสุดยอดของผลงานศิลปะ นำไปสู่การสร้างศิลปินรุ่นใหม่พร้อมแนวทางการสร้างผลงานใหม่และหลากหลายยิ่งขึ้น

ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประกวดและคัดเลือกผลงานได้จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งมีศิลปินและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 135 ท่าน กับ 187 ชิ้นงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 จำนวน 16 รางวัล และคัดเลือกให้ร่วมแสดง 56 ชิ้นงาน โดยในวันนี้มีการจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสิ้น 33 ชิ้นงาน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 7 ชิ้นงาน และผลงานที่ร่วมจัดแสดง 26 ชิ้นงาน โดยผลงานที่ร่วมประกวดและจัดแสดงทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านฝีมือและการสร้างสรรค์ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ล้วนได้รับการกลั่นกรองและคัดสรรจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา อาทิ ศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ด้านศิลปะ ดังนั้นผลงานทุกชิ้นล้วนทรงคุณค่า และถือเป็นวิทยาทานในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของชาติให้กว้างไกล รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศและพัฒนาของศิลปะในประเทศไทย

ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting), ประติมากรรม (Sculpture), ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานทุกชิ้นล้วนสร้างคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผลงานศิลปะร่วมสมัย ของผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงิน และ ทองแดง จากการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สื่อผสม และ ยังมีผลงานของศิลปินรับเชิญ นำมาจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอีสานอีกด้วย

“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน สอบถามโทร. 0 4333 2760 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

ข่าว : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / วิชญาพร วงค์พิมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ