สัมผัสผลงานจากศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64”

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64” ระหว่างวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการและศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน สอบถามโทร. 0 4333 2760 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting), ประติมากรรม (Sculpture), ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานทุกชิ้นล้วนสร้างคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผลงานศิลปะร่วมสมัย ของผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงิน และ ทองแดง จากการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สื่อผสม และ ยังมีผลงานของศิลปินรับเชิญ นำมาจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอีสานอีกด้วย