ร่วมสัมผัสแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

เชิญร่วมชมผลงานศิลปะจากจินตนาการโดยศิลปินรุ่นใหม่ใน “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35” วันที่ 9 – 31 มกราคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2562 จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินอิสระร่วมในพิธีเปิด

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติในการนำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน ตลอดจนคณาจารย์ในส่วนภูมิภาคได้เห็นแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดการพัฒนาแนวคิด ฝีมือของศิลปิน อีกทั้งเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและสุนทรียภาพ สู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปินรุ่นเยาว์ โดยมีเวทีที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถ ในด้านศิลปะร่วมสมัย

รศ.ดร.เกรียงไกร เพิ่มเติมว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 เป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือด้านศิลปะให้กับเยาวชน ก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติและนานาชาติ และเป็นสิ่งดีที่ที่มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้แนวคิดวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหอศิลปวัฒนธรรม มีแนวคิดในการให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่มีการพัฒนาและยกระดับความสามารถ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก้าวสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยผ่านการจัดประกวดและการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์มาอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการเข้าถึงด้วยการสัญจรจัดแสดงนิทรรศการไปยังสถาบันการศึกษาและสถาบันศิลปะในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโอาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจ และพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยต่อไป

นายบัญชา เพิ่มเติมว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 มีศิลปินรุ่นใหม่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด 286 ราย รวมผลงานทั้งสิ้น 396 ชิ้น และที่หอศิลปวัฒนธรรมมีผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานร่วมจัดแสดงกว่า 70 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดทำให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่หลากหลาย แสดงถึงความเคลื่อนไหวในการแสดงศักยภาพของศิลปินที่สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงและผสมผสานความงดงามของศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

สำหรับ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35” ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติและการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting) , ประติมากรรม (Sculpture) , ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศมีความเป็นมายาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ในการพัฒนา และยกระดับทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต