ศูนย์วัฒนธรรมสร้างการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยั่งยืน จัดเพื่อเป็นการการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมสร้างแนวทางและหลักคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและความร่วมสมัย โดยมีคุณอภิศักดิ์ สนจด ภัณฑารักษ์อิสระผู้มีผลงานด้านการจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์