ผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”

ผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย
“สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”

การประกวดภาพถ่ายมี 5 ประเภท

1. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต หรือ ขบวนแห่ สมมาบูชาน้ำ
ชนะเลิศ – นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายประสบชัย จันดก
รองชนะเลิศอันดับ 2 มี – นางสาวธัญญารัตน์ ศิริหนองบัว
ชมเชย มี 2 รางวัล – นายปรีดี ศรีตระกูล และนางสาวเจนตินา บุญเย็นเย็น

2. KKU Carnival
ชนะเลิศ – ได้แก่ นายประสบชัย จันดก
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์
ชมเชย มี 2 รางวัล – นิศาชล บุญเชียงมา และ นายวรปรัชญ์ ชัยศรี

3. ขบวนแห่กระทง
ชนะเลิศ – นางสาวธัญญรัตน์ ศิริหนองบัว
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายประวิทย์ สาระประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นายวีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
ชมเชย 2 รางวัล – นางสาวนุชนาฎ จันทิหล้า และนายประสบชัย จันดก

4. การประกวดนางนพมาศ
ชนะเลิศ – นางสาวปิยภรณ์ ไชยมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นางสาวธัญญรัตน์ ศิริหนองบัว
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นายธนเดช การุณ
ชมเชย 2 รางวัล – นายโกวิทย์ ทับบุญ และนายประสบชัย จันดก

5. บรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”
ชนะเลิศ – นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์
รองชนะเลิศอันดับ 1 – นายประวิทย์ สาระเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับ 2 – นายประสบชัย จันดก
ชมเชย มี 2 รางวัล – นายอดิศักดิ์ พละทรัพย์ และนายบริพัตร ทาสี

พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัล ณ อาคารคุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป