สรุปผลการประกวดกระทงและขบวนแห่ในงานสีฐานเฟสติวัล 61

0
3935
ภาพจาก KKU Gallery

ผลการประกวดกระทงและขบวนแห่ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561

การประกวดขบวนแห่ KKU Carnival
ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ รับเงินรางวัล  5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท
ชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเงินรางวัล  500 บาท

การประกวดขบวนแห่กระทง
ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เงินรางวัล 5,000 บาท

การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ชมเชย คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์
ชนะเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ชมเชย คณะเภสัชศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงษ์เพชร อนุสุริยา รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 บัณฑิตวิทยาลัย รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ

การประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทสร้างสรรค์
ชนะเลิศ นายวิทวัตร ทองแสง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเฉลิมชัย โสภาพันธ์ รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่าศาลาประชานุเคราะห์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล