Connections นิทรรศการเชื่อม 2 แนวคิด 2 วัฒนธรรม

0
150

หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ สสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เชิญชมนิทรรศการ Connections โดยศิลปินจากสมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ จัดแสดงระว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเล ทิ มิน ลวอน หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ สมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ พร้อมคณาจารย์ ศิลปินจากไทยและเวียดนาม่วมให้เกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

ขอขอบคุณภาพจาก FA KKU

ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะโดยเฉพาะผลงานจากต่างประเทศถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญในการสร้างคุณค่าด้านงานศิลปะและเผยแพร่ผลงานแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแนวคิดด้านศิลปะทั้งภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก โดยเฉพาะนิทรรศการ Connections ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ได้แสดงทักษะทางความคิด กระบวนการเรียนรู้ ความสามารถทางศิลปะ ประกอบกัน เพิ้อที่จะแสดงออกถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนคิดสร้างสรรค์และการศึกษาหาข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ซึ่งผลงานกว่า 40 ผลงานมีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการเรียนการสอนทางศิลปกรรมและเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ และมีรากวัฒนธรรมที่ยาวนานเช่นเดียวกับทาโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านงานศิลปะ อีกทั้งเป็นประเทศกับศิลปิน เยาวชน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาผลงานเพื่อนำไปต่อยอดและเป็นแนวคิดในการสร้างผลงานต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก FA KKU

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากภูมิภาคอื่นๆ มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานและเผยแพร่แนวคิดที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม รวมถึงขอต้อนรับศิลปินจากสมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามทุกท่านที่นำผลงานอันหลากหลายแนวคิดและเทคนิคนำมาจัดแสดง และหวังว่าโอกาสนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ โดยในอนาคตจะมีการนำผลงานไปจัดแสดงที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน

ขอขอบคุณภาพจาก FA KKU

เล ทิ มิน ลวอน หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ สมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ กล่าวว่า ในการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ เป็นผลงานของศิลปินมากกว่า 20 ท่าน จากแนวคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเวทีในการนำแนวคิดและการสร้างสรรค์จากเวียดนามมาแลกเปลี่ยนกับศิลปินต่างประเทศ โดยสมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งในเมืองโฮจิมินห์และเวียดนาม และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้นำผลงานศิลปะมาจัดแสดงที่ประเทศไทย เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางด้านศิลปะระหว่างจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย และโฮจอมินห์ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น

นิทรรศการ Connections โดยศิลปินจากสมาคมวิจิตรศิลป์โฮจิมินห์ จัดแสดงระว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน รายละเอียดคลิก cac.kku.ac.th โทร.043 202 663