ตั้งจิตให้มั่นไม่ยึดอดีตไม่กังวัลอนาคตจะสร้างปัจจุบันให้ดีขึ้นได้ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๓

0
167

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๔๓ ได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม” เจ้าอาวาส วัดป่าคูขาด ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม แสดงธรรมเทศนา

พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การจัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์และฟังธรรมเทศนาถือเป็นโอกาสอันดีโดยเฉพาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่วมเจริญภาวนาสติ ซึ่งการฟังธรรมในครั้งนี้ให้ตั้งมั่นอย่างส่งใจไปที่อื่นย้อนไปหาอดีตวิ่งไปหาอนาคต ให้ในอยู่กับปัจจุบัน อดีตล่วงมาแล้วอย่านำมาคิดให้เกิดทุกข์ ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงอย่านำมาคิดว่าจะเป็นอย่างไร ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน ถ้าเป็นเช่นนั้นอดีตก็จะดีอนาคตก็จะดี เพราะอดีตก็ไปจากปัจจุบัน อนาคตก็ไปจากปัจจุบัน หากตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนผลแห่งความตั้งใจจะเป็นไปเพื่ออนาคตก็จะดีไปเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักอิธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพึงพอใจ วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในหน้าที่การงานหรือในการศึกษาเล่าเรียน จิตตะ คือ การมีจิตฝักใฝ่จิตไม่เถลไถล จิตให้อยู่กับการศึกษาอยู่กับงานนั้นจริงๆ และ วิมังสา คือ การพิจารณาหาสิ่งที่ยังไม่ถนัด สิ่งที่บกพร่อง และแก้ไขปรับปรุงตนเองขึ้น ซึ่งในหลักอิทธิบาทนี้จะยังให้ผู้ปฏิบัติสำเร็จขึ้นมาในทางที่ดี และเราจะภาคภูมิในตัวของเราเอง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)