ศูนย์วัฒนธรรมจัดอบรมเติมไอเดียสร้างสรรค์โคมไฟร่วมสมัย

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โคมไฟอีสานร่วมสมัย ณ คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ดร.ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมสร้างองค์ความรู้ รูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเรียนรู้และออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยร่วมพัฒนาและออกแบบโคมไฟอีสานร่วมสมัย และโคมไฟที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบจะนำไปจัดแสดงและประดับพื้นที่ในส่วนต่างๆ งานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2561 (Sithan KKU Festival 2018) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านการออกแบบการสร้างในระยะที่ 2 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานการสร้างสรรค์และการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเน้นการนำเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในชุมชน โดนได้มีการผ่านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและออกแบบสร้างเป็นชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งการต่อยอดและรวบรวมองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์โดยนักสร้างสรรค์ และเป็นพื้นที่บ่มเพาะนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าในแนวคิดเสรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ฐานคิดในด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการต่อยอดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานจะนำไปจัดแสดงและตกแต่งในบริเวณงานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2561 (Sithan KKU Festival 2018) ต่อไป