ชาว มข. ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ในกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สะพานบุญ (สวนไทร) พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดยครั้งนี้พระสงฆ์ ๕ รูป จากวัดอดุลย์แก้วมอดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับบิณฑบาตรและให้พรแด่พุทธศาสนิกชน

สำหรับ กิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๔ ได้จัดขึ้นในวาระพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลทำบุญตักบาตรตามแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ”เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ รับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความดีงามในวันศีลวันพระ พร้อมสร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในวันศีลวันพระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th