ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสร้างฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานถ่ายทอดสู่เยาวชน

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนและคณะครูประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดยนายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม ร่วมให้องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และซึมซับและตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในห้องอีสานนิทัศน์ พิพิธภัณฑ์การศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้ของพื้นถิ่นอีสาน ทั้งภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตความรู้อยู่ ชาติพันธุ์ ประเพณี เครื่องแต่งกาย ดนตรีนาฏศิลป์ และชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์แหล่งรวบรวมพระไม้อีสานโบราณกว่า ๑๐๐ องค์ สักการะหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ทั้งนี้ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่เป็นแหล่งด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน กับการต่อยอดสู่ความร่วมสมัย อาทิ หอศิลปวัฒนธรรม พุทธศิลป์สถาน คุ้มสีฐาน โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักที่ขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ขอขอบคุณภาพ : ภาสกร เตือประโคน