ชาว มข. ร่วมสร้างทานบารมีเเผ่กุศลในกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๓

0
387

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สะพานสวนไทร และพุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์, รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์, นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา โดยครั้งนี้พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับบิณฑบาตรและให้พรแด่พุทธศาสนิกชน

ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์ จากวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ได้ให้โอวาทธรรมสรุปความได้ว่า การจัดกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ เป็นวาระและโอกาสอันดีในการสร้างความดีและกุศล ถือเป็นการให้ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ การสร้างทานบารมีทำให้เป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เกิดอานิสงค์ผลบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบุญเป็นจุดเริ่มต้นของทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ทั้ง ๓ ประการนี้ พุทธศานิกชนพึงปฏิบัติ และที่สำคัญเป็นการแสวงหาความสุขให้เกิดในจิตใจ เกิดความสบายใจ ความเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศล ใน ทุกวันพระแรกของเดือน หรือตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ รับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความดีงามในวันศีลวันพระ พร้อมสร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในวันศีลวันพระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th