ปฏิบัติตามศีลและธรรมเพื่อสร้างกตัญญูกับบุพการีใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๐

0
240

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน นายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๔๐ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปราโมทย์ จันทสาร วัดเสมอภาพ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แสดงธรรมเทศนา

“พระครูปราโมทย์ จันทสาร” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ ในวาระที่ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้กับวัยหนุ่มสาวที่กำลังเล่าเรียนและอยู่ในช่วงของเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติหลักสำคัญของการแสดงธรรมในวันนี้อยู่ที่ความกตัญญูและรู้คุณของบุพการีโดยเฉพาะ “แม่” ดังที่ทุกท่านที่ร่วมฟังธรรมเทศนาส่วนใหญ่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ สิ่งสำคัญที่ผู้เป็นแม่ต้องการให้ลูกมีเพียงไม่กี่ประการ อาทิ รู้กาลเทศะ เป็นผู้เรียบร้อย แต่งกายอย่างเหมาะสม ตั้งใจศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่ในศีลและธรรม เพียงเท่านี้ที่ผู้เป็นแม่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นจากผู้เป็นลูก และเพียงเท่านี้ถ้าลูกทำตามได้แล้วนั้นความกตัญญูย่อมเกิดขึ้นแล้ว

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)