ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

0
233

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานและศิลปะแบบร่วมสมัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กว่า 300 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรม ได้แก่ “ห้องอีสานนิทัศน์” เป็นการเยี่ยมชมรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมชมภาพยนตร์สะท้อนอัตลักษณ์อีสาน “ลานวัฒนธรรม” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลุกไอเดีย และจินตนาการในการสร้างสรรค์ปลาจากกระดาษ “พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์” เยี่ยมชมโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงวิถีความเป็นอีสาน พร้อมสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และ “อุโมงค์ต้นไม้” เป็นเส้นทางสำรวจศึกษาแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ ทั้งพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในถิ่นอีสาน