ชาว มข. สร้างกุศลรับเข้าพรรษาสัญจรทำบุญถวายเทียน ๙ วัด ประจำปี ๖๑

0
363

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนธรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในโครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เส้นทาง ๙ ในจังหวัดอุดรธานี-หนองคาย นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา กว่า ๑๒๐ คนร่วมเดินทางสายบุญถวายเทียนในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เส้นทางทั้ง ๙ วัด ประกอบด้วย ๑. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๒. วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๓. วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี ๔. วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ๕. วัดป่าแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย ๖. วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ๗. วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ๘. วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย และ ๙. วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า การสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๖๑ จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และญาติธรรมในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา และส่งเสริมการถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ซึ่งก็ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจร่วมเดินทางสายบุญ เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภูมิภาค ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยไทยธรรมจำเป็นอื่น ๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาส อันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มั่นคง วัฒนาสถาพร สืบไป และร่วมฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เพื่อนำแนวคิดไปใช้ในการดำรงตนให้อยู่ในครรลองคลองธรรม ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

ภาพโดย อ.บัญชา พระพล / ณรงค์ชัย บุญประคม