“สมาธิและปัญญาล้วนเกิดจากการฟังและปฏิบัติด้วยตนเอง” ในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๙

0
218

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๙ ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๙ ได้รับความเมตตาจาก พระครูโอภาส ธรรมประโพธ (พระอาจารย์มะ)” วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น แสดงธรรมเทศนาและเจริญภาวนาสติ

พระครูโอภาส ธรรมประโพธ เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ เบื้องต้นทราบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์วัฒนธรรมมีการสร้างกุศลปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องให้กับคนทั่วไป นักศึกษา รวมทั้งผู้คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือใกล้เคียงในทุกๆ เดือน ด้วยการสร้างกุศลในแบบต่างๆ ทั้ง “ทานมัย” เป็นการสละทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น “สีลมัยฎ เป็นการรักษาศีลไม่ปฏิบัตินอกเหนือจากศีลไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ และศีล ๘ รวมไปถึงภาวนามัย เป็นการอบรมจิตใจไม่ให้เกิดกิเลสยกจิตใจให้สูงเกิดสมาธิปัญญา ดังที่พระพุทธเจ้าและพุทธศาสนาสอนให้รู้ สร้างปัญญาด้วยการปฏิบัติรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการฟังธรรม ซึ่งต้องตระหนักว่าฟังธรรมอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนที่สุด ดังนั้นในทุกครั้งที่อยู่ในเวลาแห่งการฟังธรรมควรสร้างสมาธิด้วยการนั่งภาวนาฟังธรรม จนไปสู่การเป็นสมาธิ องค์ประกอบในการฟังธรรมให้เกิดประโยชน์นั้นต้องอยู่ในพื้นที่แห่งกายสบาย วาจาสบาย จิตใจให้สบาย หมายถึง ทำให้กาย วาจา และจิตใจเกิดปกติและสงบ ผู้นั้นเท่ากับมีศีลและสมาธิ จะเกิดปัญญา ความรู้แจ้ง ความเฉลียวฉลาด ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “สุสสูสัง ลภเต ปัญญัง” หมายความว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนา พร้อมร่วมสักการะหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓

หมายเหตุ กำหนดการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม