สร้างกุศลตักบาตรรับเทศกาลเข้าพรรษากับตักบาตรนุ่ซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๑

0
245
พุทธศาสนิกชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างกุศลต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาในกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๑ พร้อมร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นตามวิถีอีสาน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๑” เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้านข้างศาลาหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. บริเวณศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗ รูป จากวัดป่าอดุลย์แก้วมอดี

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญกุศล ในทุกวันพระแรกของเดือนหรือตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ รับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความดีงามในวันศีลวันพระ พร้อมสร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานในวันศีลวันพระ

สำหรับกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ในครั้งต่อไปสามาารถติดตามข่าวสารได้ที่ cac.kku.ac.th หรือ โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑