สร้างสติเพื่อเป็นทางสู่กุศลละการถือมั่นในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๘

0
215

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๘ ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาพี่เลี้ยงน้องใหม่กว่า ๑๐๐ คนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญภาวนาสติ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๘ ได้รับความเมตตาจาก “หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร” เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหลุบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แสดงธรรมเทศนาและเจริญภาวนาสติ

“หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ สติเป็นสิ่งที่สมควรในการตั้งมั่นให้เกิดในจิตใจ พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมแก่พุทธศานสนิกชนให้พึงเชื่อและสร้างในสิ่งที่เป็นกุศลในหลักกาลามสูตร มี ๑๐ ประการ ประกอบด้วย

๑. อย่าเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
๒. อย่าเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
๓. อย่าเชื่อด้วยการลือ
๔. อย่าเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
๕. อย่าเชื่อเพราะการคิดเอาเอง
๖. อย่าเชื่อเพราะการคาดคะเน
๗. อย่าเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. อย่าเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจแล้ว
๙. อย่าเชื่อมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
๑๐. อย่าเชื่อเพราะนับถือว่าเป็นครู

ล้วนนำไปสู่สติตื่นรู้ทุกขณะ ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวล้วนไม่เที่ยง เปรียบได้กับลมหายใจที่เมื่อหายใจเข้ารู้สึกเย็น แต่เมื่อหายใจออกรู้สึกร้อน เมื่อมีเย็นต้องมีร้อน อีกทั้งการยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่สร้างทุกข์ให้เกิดกับเรา เมื่อเจ็บป่วยเรากะเกณฑ์ก็ไม่ได้ และสิ่งที่บังคับหรือไม่ได้ดั่งใจล้วนสร้างความทุกข์ให้กับเรา โดยเราไม่สามารถกำหนดสิ่งใดๆ ได้ เกิดจากการถือมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความดี สร้างกุศล เกิดจากธรรมะซึ่งอยู่ในชีวิตทุกคน อยู่ในทุกส่วนของโลก ต้นไม้ ภูเขา ดิน ฟ้า อากาศ ล้วนเป็นธรรมะ นั่นคือธรรมชาติ ทั้งหมดล้วนเป็นเส้นทางนำจิตไปสู่กุศล บ่อเกิดเบื้องต้นแห่งศีลในจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟังธรรมเทศนา พร้อมร่วมสักการะหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓

หมายเหตุ กำหนดการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโรเน้นทางสู่การสร้างสติ ละการยืดมั่นถือมั่นนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนจากจิตใจ ในกิจกรรม "…

โพสต์โดย บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018