ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลรับเทศกาลเข้าพรรษา “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม ๖๑

0
311

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๓๑” เดือนกรกฎาคม ๖๑

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรใน วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (แรม ๘ ค่ำเดือน ๘ ปีระกา) ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป รับเทศกาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา พร้อมร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นร่วมสร้างทานบารมี

กิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสประกอบกุศลในวันศีลวันพระ พร้อมรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอันแสดงออกถึงความดีงาม สร้างโอกาสทำบุญหรือปฏิบัติกิจทางศาสนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community) ซึ่งมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่น ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในวันศีลวันพระอีกด้วย

กำหนดการ

๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๖.๒๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางมาถึงบริเวณ พุทธศิลป์สถาน

๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน พร้อมกันบริเวณหน้าอาคารพุทธศิลป์

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รับบิณฑบาต

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป อนุโมทนา

๐๘.๑๕ น. เสร็จพิธีเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑