ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาแนวทางขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมและสร้างยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

0
304

ฝ่ายศิลปวัฒธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสร้างความร่วมมืองานด้านศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำนเนินกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรในการสร้างคู่ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นการร่วมหาแนวทางในการสร้างกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรในการสร้างคู่ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะหน่ยงานที่มีแนวคิดและพันธกิจที่มีความคล้ายคลึงสอดคล้องร่วมกันกับศูนย์วัฒนธรรม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยกระดับสมาาถนะในการดำเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ได้บรรยายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม บอกเล่าแนวทางการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคต โดยได้ร่วมเรียนในพื้นที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์คติชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรร์งานด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดงโนราห์ชาชักจากสำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดสตูล

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้ประสานความร่วมมือต่อยยอดสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่งานด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับเสาหลักของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเสาหลักที่ ๓ (Culture and Care Community) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากการต่อยอดจากสิ่งที่ได้ดำเนินเนินอยู่แล้วมาอย่างต่อเนื่องบูรณาการสู่แนวทางการพัฒนาที่หลาหลาย นำไปสู่ความยั่งยืน เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งในรูปแบบการบริหารองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรมมีการสร้างสรรค์งานที่หลากหลาย ซึ่งจะพยายามพัฒนาให้งานที่ได้ดำเนินการอยู่สร้างโอกาสสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนไปพร้อมกับการบูรณาการสู่งานวิจัย การเรียนการสอน เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในหลายมิติ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นการสร้างความร่วมมือและเป็นโอกาสร่วมกันในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีโอกาสหารือและสร้างแนวคิดการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในด้านวิชาการและการวิจัยที่ได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่แนวทางการสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่อย่างร่วมสมัย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะมีทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจะมีการเปิดวิชาทั่วไปให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเรียนรู้และศึกษาศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการแสดง อาทิ การแสดงโนราห์ การแสดงศิลปพื้นถิ่นภาคใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวว่า ศูนย์วัฒนธรรมมีแนวคิดในการสร้างกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรในการสร้างคู่ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรและความร่วมสมัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นอย่างสูงในการร่วมแลกเปลี่ยน และนำข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสำนักวัฒนธรรม โดยเฉพาะการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์วัฒนธรรมที่กล่าวถึงการบูรณาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมจากระดับภูมิภาคสู่สากล รวมถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา สนับสนุนการวิจัยและสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายสู่การบริการวิชาการและองค์ความรู้

ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มรความความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เน้นการสร้างสุนทรียภาพสำนึกรักความเป็นไทยและภาคใต้ ให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงงานด้านวิชาการ มีการเปิดรายวิชาสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ภาคใต้ โขน ดนตรีไทย โนราห์ และงานด้านศิลปกรรมอื่นๆ รวมไปถึงหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานของศิลป์ทั้งที่รับเชิญหรือศิลปินรุ่นใหม่ หวังว่าในอนาคตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยและในแต่ละท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับงานวิจัยและวิชาการ