การละเว้นความชั่วเป็นขั้นต้นของการนำไปสู่ความดี “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๗

0
214

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยนายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๓๗ ได้รับความเมตตาจาก “พระมหาวิรุธ  วิโรจโน” อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น แสดงธรรมเทศนา

“พระมหาวิรุธ  วิโรจโน” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ สิ่งสำคัญของการนำไปสู่การสร้างความดีได้แก่หลัก “สมานตััตตา” หมายถึง ความต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยการทำความดีเช่นกัน ในการรักษาความดีทำได้ยาก เมื่อจิตใจยังไม่เข้มแข็งนำไปสู่ “ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้ลุ่มหลง” แต่การไปสู่การสร้างความดีในจิตใจมีลักษณะที่ทำให้เกิดคุณงามความดีได้ไม่ยาก และไม่เพียงแต่มุ่งรักษาความดีเท่านั้น พระพุทธเจ้าสอนให้ละเว้นจากความชั่วก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองปราศจากความดี สู่ความกระต่างใสของจิตใจ คุณงามความดีจึงเกิดขึ้น เมื่อทั้งการทำความดีและการละเว้นความชั่ว จะนำไปสู่การชำระจิตใตให้บริสุทธิ์ เมื่อเว้นความชั่วทุกอย่าง จิตใจนำไปสู่ความสงบสุขเกิดความดีขึ้นในจิตใจเป็นลำดับ เช่นกันการทำวัตรเย็นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นของจิต เป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสมซึ่งความดี

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)